старший ученик

Перевод

старший ученик

تِلْمِيذٌ مُفَوّض

старший ученик

prefekt

старший ученик

præfekt

старший ученик

Präfekt

старший ученик

επιμελητής

старший ученик

prefect

старший ученик

monitor

старший ученик

valvojaoppilas

старший ученик

délégué

старший ученик

stariji učenik koji pazi na red i disciplinu

старший ученик

prefetto

старший ученик

監督生

старший ученик

반장

старший ученик

prefect

старший ученик

ordensmann

старший ученик

prefekt

старший ученик

monitor de escola

старший ученик

ordningsman

старший ученик

นักเรียนที่ดูแลควบคุมนักเรียนที่เด็กกว่า

старший ученик

başkan

старший ученик

cựu học sinh trợ giúp giáo viên các công việc quản lý

старший ученик

级长