образование для взрослых

Перевод

образование для взрослых

تَعْلِيمُ الكِبار

образование для взрослых

vzdělávání dospělých

образование для взрослых

voksenuddannelse

образование для взрослых

Erwachsenenbildung

образование для взрослых

εκπαίδευση ενηλίκων

образование для взрослых

adult education

образование для взрослых

educación para adultos

образование для взрослых

aikuisopetus

образование для взрослых

classes pour adultes

образование для взрослых

obrazovanje odraslih

образование для взрослых

istruzione per adulti

образование для взрослых

生涯教育

образование для взрослых

성인 교육

образование для взрослых

volwassenenonderwijs

образование для взрослых

voksenopplæring

образование для взрослых

kształcenie dorosłych

образование для взрослых

educação para adultos, ensino de adultos

образование для взрослых

vuxenutbildning

образование для взрослых

การศึกษาผู้ใหญ่

образование для взрослых

yetişkin eğitimi

образование для взрослых

giáo dục dành cho người trưởng thành

образование для взрослых

成人教育