куда

Перевод

куда

(ku'da)
наречие
1. в како́м направле́нии? Куда́ ты идёшь?
2. пренебрежительно для чего́? Куда́ тебе́ сто́лько де́нег?
3. ука́зывает на како́е-л. ме́сто Я попа́л не туда́, куда́ хоте́л. Я хочу́ знать, куда́ е́дет э́тот по́езд. В го́роде, куда́ я прие́хал, была́ ночь. Куда́ я ни шёл, везде́ бы́ло жа́рко.
4.
a. как ни ду́май, как ни стара́йся
b. повсю́ду
5. выра́жает кра́йнюю сте́пень отрица́ния Де́нег нет, куда́ уж да́льше.

куда

wohinwhere, whither, where; which way; whitherdove, dove, da quale parte, per doveonde, onde; para onde, aondehvor, hvor, hvorhenόπου, πούkde, kam; kudywaar, waar, waarheenהיכן, לאן waarheenкъде, накъдеhova, merre; ahova, amerreke manaubihverta dónde, hacia dóndequokurp, kur; uz kurienikurdokądкуд, куда; камоkamwapinereyeкудиmihin, minnekamovartkienkuhu
частица
1. пренебрежительно намно́го, гора́здо куда́ лу́чше
2. пренебрежительно выража́ет сомне́ние, отрица́ние Куда́ тебе́ до него́!
3. пренебрежительно выража́ет невозмо́жность чего́-л. Куда́ мне одно́му спра́виться!
4. пренебрежительно ла́дно, согла́сен
5. пренебрежительно выраже́ние отрица́ния, недове́рия
6. пренебрежительно хоро́ший, отли́чный