Во сколько поезд на ...?

Перевод
Во сколько поезд на ...?